Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a o souvisejících právech podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)

1. Komu je tato informace určena?

Tato informace je určena všem stávajícím, potenciálním a po určitou dobu i bývalým klientům (dále jen „Klient“) společnosti MORAVIANNA Vinohrady s.r.o., tedy těm, kteří uzavřeli nebo mají v úmyslu uzavřít s  MORAVIANNA Vinohrady s.r.o., rezervační smlouvu, smlouvu o budoucí kupní smlouvě či kupní smlouvu, jejímž předmětem je převod vlastnictví k jednotce ve smyslu § 1158 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Jednotka“) ze Společnosti MORAVIANNA Vinohrady s.r.o. na Klienta (dále jen „Smlouva či Smlouvy“). Potenciálním Klientem je i zájemce, který odesílá vzkaz prostřednictvím kontaktního formuláře na webu https://www.moravianna.cz/kontakt/ (dále jen „Vzkaz“)

 

2. Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej kontaktovat?

Společnost MORAVIANNA Vinohrady s.r.o., se kterou jste uzavřel(a) nebo uzavíráte Smlouvu či jednáte o jejím uzavření a/nebo které jste odeslal(a) či odesíláte Vzkaz (dále jen „Smluvní partner“), je vždy Správce Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 26 Nařízení:

MORAVIANNA Vinohrady s.r.o. 

Moravská 1401/38, Vinohrady 

120 00 Praha 2, IČ: 496 23 371 

(dále jen „Správce“).

Ve věci osobních údajů můžete Správce primárně kontaktovat a veškerá níže uvedená práva uplatnit písemně na adrese MORAVIANNA Vinohrady s.r.o., sídlem: Moravská 1401/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2 či zasláním e-mailové zprávy na adresu osobniudaje@moravianna.cz . Na těchto adresách lze též hlásit změny v osobních údajích, ke kterým u Vás dochází. 

 

3. Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a zpracováváme?

Zpracováváme o Vás zejména identifikační, adresné a kontaktní údaje, údaje o Vašich bankovních účtech a bonitě, o Vašich rodinných poměrech a preferencích v oblasti bydlení,

(a) které jsou uvedené ve Vzkazu, ve Smlouvách a v dokumentech, které s nimi souvisejí, například v listinách týkajících se klientských změn, v protokolu o technické přejímce či protokolu o předání Jednotky;

(b) které sdělíte správci či Příjemcům dle čl. 5 níže při uzavírání a plnění Smluv a poskytování s nimi souvisejících služeb, například v souvislosti s platbami dle Smluv či se zpracováním klientských změn.

Vaše osobní údaje tedy získáváme především od Vás, dále případně prostřednictvím dalších správců dle čl. 5 níže či z veřejných seznamů (např. z katastru nemovitostí či obchodního rejstříku).

 

4. Za jakým účelem a na základě jakého právního titulu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

(a) uzavření Smluv a plnění Smluv, právním titulem je splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;

(b) plnění povinností, které v souvislosti s uzavíráním a plněním Smluv ukládají právní předpisy, a to zejména archivačních povinností (dle zákona o účetnictví, o DPH apod.) a povinnosti provádět identifikaci, případně kontrolu Klientů a zaznamenávat a ověřovat jejich osobní údaje z průkazů totožnosti dle z. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Povinnost identifikace dle AML“). Právním titulem je plnění právní povinnosti, která se na Společné správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;

(c) oprávněných zájmů Společných správců, k nimž patří zejména:

(i) předávání osobních údajů MORAVIANNA Vinohrady s.r.o., pro její vnitřní administrativní účely, zejména za účelem jejich zpracování vybranými zaměstnanci v rámci společnosti MORAVIANNA Vinohrady s.r.o., resp. zpracovateli či jinými správci řádně pověřenými v rámci společnosti MORAVIANNA Vinohrady s.r.o.,

(ii) ochrana právních nároků Správce a primárně Smluvního partnera v případných sporech týkajících se Smluv či zpracování osobních údajů apod.;

(iii) v případě hypotečního financování koupě Jednotky předávání nezbytných osobních údajů Klientů stanovenému zprostředkovateli hypotečního financování za účelem optimalizace vyřizování financování koupě na základě Smluv;

(iv) plnění úvěrové smlouvy ve vztahu k financující bance, zejm. prokazování komercializace projektu předkládáním vybraných Smluv bance financující příslušný projekt;

(v) zasílání obchodních sdělení týkajících se stávajících či připravovaných projektů MORAVIANNA Vinohrady s.r.o., Klientům za účelem přímého marketingu;

(vi) využití nezbytných kontaktních údajů Klientů, kteří nabývají dle Smluv vlastnictví k jednotkám vymezeným v domě, pro jehož správu vzniklo společenství vlastníků jednotek, jehož je Smluvní partner prvním předsedou společenství vlastníků, do okamžiku jejich zápisu do katastru nemovitostí, za účelem svolávání zasedání shromáždění vlastníků.

Jde o zpracování údajů nezbytné pro uzavření a plnění Smluv a plnění právních povinností a pro oprávněné zájmy správce. Poskytnutí údajů je tedy povinným smluvním a zákonným požadavkem, bez něhož nelze Smlouvy uzavřít a plnit, plnit právní povinnosti ani naplnit oprávněné zájmy Správce.

Proti zpracování za účelem optimalizace financování lze vznést námitku před uzavřením příslušné Smlouvy a dále postupovat dle příslušného ustanovení příslušné Smlouvy o využití vlastního zprostředkovatele financování. Proti zpracování za účelem přímého marketingu můžete vznést námitku kdykoli a Správce od zpracování za tímto účelem bez dalšího neprodleně upustí.

Pokud bychom měli v úmyslu nebo by bylo nezbytné Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, poskytneme Vám neprodleně předem informaci o tomto jiném účelu a další související informace.

 

5. Komu může Správce Vaše osobní údaje zpřístupnit?

Správce může Vaše osobní údaje zpřístupnit následujícím příjemcům:

(a) zvoleným zpracovatelům, kteří se podílejí na plnění Smluv či poskytují Správci s nimi související služby a Vaše osobní údaje zpracovávají na základě pokynů Správce, zejména provozovateli klientského systému a správci sítě MORAVIANNA Vinohrady s.r.o.,

(b) dalším správcům pro účely poskytování konkrétní se Správcem sjednané služby, např. generálnímu dodavateli, projektovému manažerovi, technickému dozoru, zprostředkovatelům klientských změn, bankám financujícím projekty MORAVIANNA Vinohrady s.r.o., v případě hypotečního financování koupě Jednotky zprostředkovatelům hypotečního financování, právním zástupcům, účetním, daňovým a dalším poradcům Správce;

(c) při plnění právních povinností zejména orgánům veřejné moci(dále jen „Příjemci“).

Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 

6. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Vaše osobní údaje shromážděné za účelem uzavření a plnění Smluv zpracováváme do splnění závazků a uspokojení nároků ze všech Smluv a všech případných souvisejících řízení a dále po dobu nezbytnou k plnění s nimi souvisejících právních povinností Správce, tj. zejména povinnosti identifikace dle AML a všech archivačních povinností.

Nedojde-li na základě Vaší poptávky k uzavření Smlouvy, obratem ukončíme zpracování Vašich osobních údajů, vyjma základních, které si ponecháme pro účel ochrany právních nároků dle čl. 4. písm. c) odst. (ii) výše, a kontaktních, které využíváme k zasílání obchodních sdělení dle čl. 4. písm. c) odst. (v) výše.

V případě vyhovění Vaší námitce proti některému ze zpracování za účelem oprávněných zájmů Správce dojde k ukončení zpracování příslušných údajů nejpozději do 3 měsíců od odeslání vyrozumění o takovém vyhovění.

Za účelem ochrany právních nároků Správce pro případ sporů ze Smluv s Klienty či v souvislosti s prováděným zpracováním si Správce ponecha nezbytné údaje nejdéle po dobu jednoho roku od uplynutí všech promlčecích lhůt, které vyplývají ze Smluv či předsmluvních jednání, nebo se vztahují se k provedenému zpracování.

 

7. Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně s využitím moderních technologií. Při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 

8. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

(a) právo na přístup: Máte právo získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud ano, pak právo na přístup k nim, právo na související informace o nich a o jejich zpracování a o všech Vašich souvisejících právech. Máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů, první bezplatně a každou další případně za přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

(b) právo na opravu: Máte právo požádat Správce o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, považujete-li je za nepřesné či neúplné;

(c) právo na omezení zpracování: Po dobu řešení sporů týkajících se Vašich údajů (např. ohledně přesnosti, na základě námitky či žádosti o omezení či o jejich poskytnutí na ochranu Vašich právních nároků) máte právo na omezení jejich zpracování jen na jejich uložení. Další zpracování je možné jen s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiných osob či veřejného zájmu;

(d) právo na výmaz: Máte právo požadovat, aby Správce vymazal Vaše osobní údaje v případech stanovených Nařízením, např. pominul-li účel jejich zpracování, jsou-li již nepotřebné pro stanovené účely, odvoláte-li souhlas, jsou-li zpracovávány na jeho základě, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování, vznesete-li úspěšně námitku, zpracování je protiprávní nebo to Správci ukládá právní předpis;

(e) právo vznést námitku: Budou-li nebo zpracovávají-li Správce po předchozí informaci Vaše údaje pro účely svých oprávněných zájmů (například přímého marketingu, ochrany svého majetku či obhajoby svých právních nároků), máte právo vznést námitku. Na základě námitky Správce údaje dále nezpracovává, pokud neprokáží závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. U námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu od zpracování upustí bez dalšího;

(f) právo na přenositelnost údajů: Jedná-li se o osobní údaje, které od vás získal Správce za účelem plnění Smlouvy či na základě Vašeho souhlasu a které zpracovává automatizovaně, máte právo od Správce obdržet výpis takových údajů ve strukturovaném strojově čitelném formátu a, je-li to technicky proveditelné, právo na jejich předání jinému správci;

(g) dále máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.Compare listings

Compare